Day

September 30, 2020
การ รีแบรนด์ ขององค์กรเก่าแก่เพื่อตอบโจทย์ที่เปลี่ยนไปในยุคสมัยใหม่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเสมอในมุมมองของนักการตลาด ประเทศไทยเองก็มีหลายองค์กรที่พวกเราคุ้นเคยได้ตัดสินใจปรับภาพลักษณ์ของตัวเองใหม่เพื่อความเหมาะสมกับโลกยุค 4.0...