Day

February 13, 2017
ถ้ามองในโลกปัจจุบัน เราจะได้เห็นคนส่วนมากหางานกันอย่างมากมาย บางคนได้งานไม่พอใจ ก็จะออกไปหางานใหม่ หรือมองหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น...
หรือความเข้าใจในข้อมูลเชิงลึก (Insight) จะเป็นพระเอกสำคัญในการวางกลยุทธด้านการตลาด (Marketing Strategy)...