เหตุของความพึงพอใจในงาน

0

ถ้ามองในโลกปัจจุบัน เราจะได้เห็นคนส่วนมากหางานกันอย่างมากมาย บางคนได้งานไม่พอใจ ก็จะออกไปหางานใหม่ หรือมองหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น หากพูดถึงความพึงพอใจในการทำงานของแต่ละบุคคล ต้องพิจารณาความแตกต่างระหว่างงานของบุคคลและงานของแต่ละบุคคลด้วย 

คนทำงานจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับว่าความต้องการของตนได้รับการตอบสนองมากน้อย หากได้รับการตอบสนองมาก ก็จะมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่มาก หากได้รับการตอบสนองน้อย ความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ก็จะลดน้อยลงไป สิ่งเหล่านี้คือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่

โดยเราได้หาองค์ประกอบความพอใจในการปฏิบัติหน้าที่จาก กิลเมอร์ (Gilmer, 1989 อ้างใน สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ, 2545, หน้า145) ได้ 10 ประการ ดังนี้

  1.       ความมั่นคงปลอดภัย ได้แก่ ความมั่นคงทางกายภาพ ตลอดถึงความมั่นคงปลอดภัยในการทำงาน
  2.       โอกาสก้าวหน้าในการทำงาน ได้แก่ การมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นจากความรู้ความสามารถในการทำงาน
  3.       บริษัทหรือสถานที่ทำงานและการจัดการ ได้แก่ ความพอใจต่อสถานที่ทำงาน ชื่อเสียงและการดำเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ
  4.       ค่าจ้าง ถือว่าเป็นรางวัลที่เสมอภาคสำหรับการปฏิบัติงานที่เท่าเทียมกัน และสอดคล้องกับเป้าหมายของผู้ปฏิบัติงาน
  5.       ลักษณะของงานที่ทำหรือความสนใจในลักษณะงาน เช่น งานที่มีความเป็นอิสระ งานที่ไม่จำเจน่าเบื่อ งานที่พบปะพูดคุย หรือ งานที่ต้องคิดและแก้ปัญหา
  6.       การควบคุมบังคับบัญชา มีความสำคัญที่จะทำให้ผู้ทำงานมีความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจต่องานได้ การควบคุมที่ไม่ดีอาจเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำงานให้ย้ายงานและลาออกจากงาน
  7.       ลักษณะทางสังคม ถ้าผู้ปฏิบัติงานทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ก็จะเกิดความพึงพอใจ
  8.       การติดต่อสื่อสาร เป็นส่วนที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากว่างานจะสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีการติดต่อสื่อสารเป็นตัวเชื่อม นอกจากนั้นแล้วต้องมีกระบวนการวิธีการทำงานที่ดี
  9.       สภาพการทำงาน เช่น แสง เสียง อากาศ เป็นต้น ซึ่งต้องมีความเหมาะสมกับการทำงานนั้นๆ
  10.    สิ่งตอบแทนหรือประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ เช่น เงินบำเหน็จ การบริการและการรักษาพยาบาล สวัสดิการด้านต่างๆ