Day

September 28, 2020
ปี 2563 ได้พาเรากลับมาสู่วังวนของการเมืองที่เข้มข้นอีกครั้งจากเหตุการณ์การเรียกร้องทางการเมืองของกลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มคนแนวคิดเสรีนิยมที่ต้องการให้แก้รัฐธรรมนูญและปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื้อหาการประท้วงครั้งนี้มี ศัพท์การเมือง...