Digital Marketing Latest Update Social Media Marketing

ช่องทางการขายของออนไลน์ที่ควรรู้ไว้จะได้ไม่ตกเทรนด์!

การขายที่ดี ควรเริ่มต้นจากการวางแผนการตลาดออนไลน์ หรือ Digital Marketing และการใช้เทคนิคแบบเก่าๆ ในช่องทางเก่าๆ อาจไม่เพียงพออีกต่อไป ตามมาดูช่องทางการขายของออนไลน์ที่จำเป็นต้องรู้ เพื่อเตรียมธุรกิจให้พร้อมต่อการรับมือลูกค้าในอนาคตกัน