Digital Marketing Marketing Tech

ข้อมูล Insight กับการวาง Marketing Strategy

หรือความเข้าใจในข้อมูลเชิงลึก (Insight) จะเป็นพระเอกสำคัญในการวางกลยุทธด้านการตลาด (Marketing Strategy) เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง?